Menu Sluiten

Privacy

Artikel 1. Privacy

1.1 https://www.gentleman.nl respecteert de privacy van de online bezoekers aan haar website en is de enige eigenaar van de informatie die via deze website wordt verkregen, tenzij anders aangegeven. Deze informatie wordt door https://www.gentleman.nl niet verkocht, gedeeld of verhuurd aan derden op een andere wijze dan als vermeld in deze privacyverklaring.

1.2 Informatie waaruit de identiteit van een online bezoeker aan de website van https://www.gentleman.nl kan worden afgeleid, wordt vrijwillig door de bezoeker verstrekt. Deze informatie kan binnen https://www.gentleman.nl (en al haar dochterondernemingen en merken) worden gebruikt met als doel de bezoeken aan onze websites zo eenvoudig en plezierig mogelijk te maken. Daarnaast zal deze informatie mogelijk worden gebruikt voor analyse en het verschaffen van informatie over het productportfolio van https://www.gentleman.nl. De afnemer geeft hier uitdrukkelijk toestemming voor. Https://www.gentleman.nl is gerechtigd informatie over een bezoeker in bijzondere gevallen openbaar te maken, wanneer er reden is aan te nemen dat het openbaar maken van die informatie nodig is ter identificatie van, in contact te komen met of een proces aan te spannen tegen iemand die al dan niet opzettelijk de rechten of de eigendom van https://www.gentleman.nl, andere gebruikers van haar website of anderen die daarvan schade kunnen ondervinden, benadeelt of daaraan schade toebrengt. Https://www.gentleman.nl is gerechtigd informatie over gebruikers vrij te geven wanneer wij te goeder trouw van mening zijn dat de wet dit vereist.

1.3 Https://www.gentleman.nl verzamelt niet-persoonlijke informatie over onze online-bezoekers teneinde het totaal aantal bezoekers van de website te kunnen vaststellen, alsmede het gebruikte type Internetbrowser en besturingssysteem. Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de online bezoeker worden verwijderd voor zover dit voor https://www.gentleman.nl geen onevenredige inspanning of kosten vergt.

Artikel 2. Intellectuele eigendomsrechten

2.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten de volledige auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele en industriele eigendom met betrekking tot de door https://www.gentleman.nl geleverde zaken of diensten, zoals merkrechten, modelrechten, octrooirechten, sui generis databankrechten, etc., uitsluitend bij https://www.gentleman.nl en/of haar leveranciers.

2.2 Partijen verbinden zich om voldoende maatregelen te treffen om geheimhouding te verzekeren met betrekking tot elkaars gegevens van vertrouwelijke aard waarvan zij bij de uitvoering van de overeenkomst kennis nemen.

Artikel 3. Toepasselijk recht

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van https://www.gentleman.nl is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 4. Geschillen

4.1 De afnemer kan voor vragen en/of klachten bellen naar https://www.gentleman.nl Customer Care helpdesk op het nummer 020-4197541, bereikbaar van dinsdag t/m vrijdag van 9:00 – 17:30 uur. Klachten worden doorgaans binnen 30 dagen behandeld. Indien dit om enige reden niet mogelijk is wordt de afnemer op de hoogte gesteld van de vertragingsduur.

4.2 De afnemer is in de gelegenheid het geschil voor te leggen aan een onafhankelijke geschillencommissie. Dit kan zijn de geschillencommissie van de ANKO of een andere gelijkwaardige geschillencommissie, hetgeen onverlet laat het recht van de afnemer het geschil voor te leggen aan een daartoe bevoegde rechter.